ВНТУ
Зв'язок
 
Головна
Абітурієнту
Адміністрація
Навчальний процес
Наукова робота та міжнародне співробітництво
Студенське життя
Розклад занять та консультацій
Наші випускники

Структура

Наукові школи та напрямки


Міжнародне співробітництво


Держбюджетна та госпдоговірна тематика


Аспірантура, докторантура, студенська наука


Конференції та публікації результатів досліджень

 

НАУКОВА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання має значний науковий потенціал. На факультеті працюють 6 докторів наук та понад 40 кандидатів наук. Степеневість нашого інституту перевищує 90%. За час існування факультету (раніше інституту) захищено 7 докторських дисертацій, 82 кандидатських дисертації, опубліковано понад 60 монографій.
 

НАУКОВІ ШКОЛИ ТА НАПРЯМКИ

Кафедра Промислового та цивільного будівництва

1. Створення математичної моделi прогнозування за числовим методом граничних елементiв несучої спроможностi призматичних, пiрамiдальних, бiпiрамiдальних паль стрiчкового пальового фундаменту. Моделювання нелiнiйної задачi поведiнки паль пальового поля будiвлi. Реалiзацiя нелiнiйної задачi механiки грунтiв за допомогою нейронних сiток та нечiткої логiки. Пiдсилення основ та фундаментiв нетрадицiйними методами. Науковi керiвники: МОРГУН А.С., д.т.н., професор, МАЄВСЬКА I.В, к.т.н., доцент.

Розроблено програмнi комплекси для визначення несучої спроможностi призматичних, пiрамiдальних, бiпiрамiдальних паль при дiї статичних навантажень. Напрацьованi програмнi комплекси прогнозування нелiнiйної поведiнки призматичних паль складових систем "паля-ростверк", штампiв на основi дилатансiйної теорiї дисперсного середовища грунту за числовим МГЕ. Створено програмний комплекс iдентифiкацiї несучої спроможностi паль нечiткими базами знань.В рамках наукового напрямку пiдготовлено i захищено докторську дисертацiю i 7 кандидатських дисертацiй, опублiковано 120 наукових робiт, отримано 14 патентiв.

2. Дослiдження напружено-деформованого стану металевих, залiзобетонних, дерев'яних конструкцiй багатоповерхових будiвель та їх основ з використанням числового моделювання, розробка методiв оцiнки технiчного стану i пiдсилення залiзобетонних конструкцiй що екплуатуються з розробкою i вдосконаленням методiв їх розрахунку.Науковi керiвники: Моргун А.С., д.т.н., професор, Войцехівський О.В. к.т.н., доцент, Андрухов В.М., к.т.н., доцент, Сiянов О.I. к.т.н., доцент, Попов В.О. к.т.н., доцент, Попович М.М. к.т.н., доцент, Маєвська I.В. к.т.н., доцент, Байда Д.М. к.т.н.

Кафедра Містобудування та архітектури

1. Розробка нової термосилової технології виробів із спеціальних бетонів, дослідження архітектури Поділля. Науковий керівник ДУДАР І.Н., д.т.н., професор, академік АБУ.

Запропоновані та досліджені нові способи виготовлення залізобетонних конструкцій термосиловим впливом, імпульсним динамічним пресуванням та вібро термосиловою дією. Створені нові технології теплообробки спеціальних ЗБК і технічні засоби для їх реалізації в промисловості. Розроблені оперативні методи контролю та управління процесами структуроутворення бетону. Отримані математичні моделі поширення тисків при статичному і динамічному пресуванні бетону. Досліджено основні тенденції розвитку народного зодчества Поділля, створено основу для відтворення в архітектурних деталях сучасних садибних будинків ознак традиційного народного зодчества. В рамках наукового напрямку захищені 1 докторська і 4 кандидатські дисертації, опубліковано 140 наукових праць, серед яких 5 монографій, 19 патентів і авторсбких свідоцтв на винаходи, 2 навчальних посібники.

2. Використання відходів промисловості у виробництві будівельних матеріалів. Науковий керівник - ОЧЕРЕТНИЙ Володимир Петрович, к.т.н., доцент.

В рамках наукового напрямку підготовлена кандидатська дисертація, опубліковано 20 наукових праць, отримано 2 патенти.

Кафедра Менеджменту будівництва і цивільної оборони

1. Розробка металонасичених електротехнічних бетонів з поліфункціональними властивостями. Науковий керівник - д.т.н., професор, СЕРДЮК В.Р.

Розроблений та досліджений метолонасичений бетон (бетел-м) щільної структури для виготовлення теплоакумулюючих електронагрівачів.Розроблений та впроваджені радіаційно-захисні екрани і бетелу-м для захисту від ЕBМ іонізуючої дії. Запропоновані та досліджені радіозахисні екрани варіатропної структури для захисту від ЕВМ, в діапазоні радіочастот 1-30 ГГц. В рамках наукового напрямку виконано 12 закінчених НДР, захищені 1 докторська і 4 кандидатські дисертації, опубліковано 120 наукових праць, 2 монографії, 23 патенти і авторські свідоцтва на винаходи.

2. Впровадження інноваційних форм активної політики зайнятості населення. Науковий керівник д.т.н., професор СЕРДЮК В.Р.

Запропоновано новий підхід до організації професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, який грунтується на концепції "фактора компетентності". Розроблена організаційна модель розвитку системи модульного професійного навчання безробітних і кадрів на виробництві. В рамках наукового напрямку опубліковано 28 наукових праць.

Кафедра Теплогазопостачання

1. Синтез та аналіз й розробка устаткування для ефективного використання енергоресурсів. Науковий керівник - к.т.н., професор РАТУШНЯК Г.С.

Розроблені наукові основи синтезу та аналізу тепло-, ресурсо- та природозберігаючих систем, устаткування і пристроїв, створені фізичні та математичні моделі робочих процесів. В рамках наукового напрямку виконано 3 закінчених науково-дослідних роботи, підготовлено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано понад 30 наукових праць, в тому числі 1 підручник, 4 навчальних посібники, 1 монографію, біля 30 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

2. Моделювання та дослідження робочих процесів вібраційних та ударно-вібраційних технологічних машин з гідро- та пневматичним приводом. Науковий керівник к.т.н., доцент КОЦ І.В.

В НДЛ гідродинаміки ВНТУ розроблені принципові та конструктивні схеми вібраційних та ударно-вібраційних технологічних машин із гідро- і пневмоприодом, на підставі розроблених математичних моделей створені наукові основи для проектного розрахунку розробленого устаткування, проведено їх експериментальне дослідження в лабораторних та виробничих умовах. Отримані наукові результати та розроблене устаткування знайшли застосування в хімічній, гірничій, будівельній та інших галузях промисловості. В рамках наукового напрямку виконано 12 закінчених науково-дослідних роботи, підготовлено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано понад 60 наукових праць, в тому числі 2 монографії, 1 підручник, 4 навчальних посібники, біля 120 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Кафедра Теплоенергетики

Теплообмін та гідродинаміка полікомпонентних, поліфазних потоків і середовищ в елементах тепло- і біотехнологічного устаткування; аналіз та синтез тепло- і біотехнологічних систем, устаткування. Керівник д.т.н., професор ТКАЧЕНКО С.Й.

Створені наукові основи розробки випарного обладнання та наукові основи термостабілізації систем біоконверсії. Результати досліджень впроваджені і впроваджуються в різних галузях виробництва (олійножирове виробництво, підприємства агропромислового комплексу тощо), надаються наукові консультації підприємцям і фермерам з питань анаеробної переробки органічних відходів сільськогосподарського виробництва. В рамках наукового напрямку виконано понад 50 науково-дослідних госпдоговірних та держбюджетних робіт, підготовлено 10 кандидатів наук, опубліковано понад 250 науоквих праць, в тому числі 3 монографії, 1 підручник з "грифом" МОН, 16 навчальних посібників. Наукові дослідження здійснюються на рівні винаходів, яких понад 30. 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Основними напрямками міжнародної діяльності факультету є: підготовка фахівців для зарубіжних країн; членство у міжнародних організаціях та співпраця з ними; співробітництво із зарубіжними навчальними закладами та установами; участь у міжнародних конференціях, олімпіадах, виставках.

Позитивна динаміка набору іноземних студентів, розвиток партнерських відносин з організаціями та установами різних країн є показниками ефективності міжнародної діяльності.

На сьогодні Факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання співпрацює з такими міжнародними організаціями, навчальними закладами, фірмами різних країн Європи, Азії та США: з технічними університетами міст Яси (Румунія), Люблінським технічним університетом (Польща), Новим університетом Лісабону (Португалія), Бакинським державним університетом; Санкт-Петербурзьким державним технічним університетом (Росія), Московським державним будівельним університетом (Росія), Томським технічним університетом (Росія), а з університетами Португалії, Польщі та Болгарії діють договори «Про подвійний диплом», які дозволяють отримати нашим студентам дипломів європейського зразка технічних університетів Лісабону, Любліна та Софії, Лондонським міським університетом. Такі міжнародні зв'язки інституту посилюють профорієнтаційну роботу, підвищують рейтинг та впізнаваність нашого ВНЗ в Україні та світі.

Науковці нашого факультету є членами Всесвітнього товариства інженерів - енергоменеджерів (IEEE), Ради студентів технічних університетів Європи (BEST) та інших. Діє договір про співпрацю з Фондом підтримки будівельної галузі (Німеччина), який передбачає на початковому етапі проведення курсів лекцій та тренінгів для студентів 2-4 курсів з системи планування будівництва та її реалізації (координатор професор Г.С. Ратушняк). Водночас набуло подальшого розвитку і безпосереднє співробітництво з представниками університетів різних країн в галузі освіти та науки (Московський державний будівельний університет). Протягом останніх років вчені факультету брали участь у роботі більш ніж 20 міжнародних науково-технічних конференцій, симпозіумів, форумів тощо. В цей період факультет організував та провів 7 міжнародних наукових конференцій, у роботі яких взяли участь понад 30 представників інших країн. Провідні науковці нашого факультету брали участь у міжнародних наукових заходах, що проводилися в Польщі, Румунії, Хорватії. Факультет забезпечує підготовку фахівців для Молдови, Колумбії, Узбекистану, Росії, Китаю та ін.


 

ДЕРЖБЮДЖЕТНА ТА ГОСПДОГОВІРНА ТЕМАТИКА

Багато років на факультеті над держбюджетними темами працював колектив під керівництвом професора Ткаченка С.Й.

Госпдоговірні науково-дослідні теми, що виконуються:
1. Дослідження будівельних матеріалів та конструкцій. Науковий керівник - к.т.н. Войцеховський О.В.
2. Дослідження гідродинаміки в обладнанні для приготування бітумних емільсій. Науковий керівник - к.т.н. Коц І.В.

У виконанні науково-дослідних тем і впровадженні їх результатів у виробництво брали участь всі науковці факультету. Взагалі співробітниками кафедр факультету виконано науково-дослідних робіт більш ніж на 5 млн грн.


 

АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА ТА СТУДЕНСЬКА НАУКА

На даний час на факультеті навчаються 18 аспірантів за такими спеціальностями.
1. 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби.
2. 05.23.08 - Технологія та організація будівельного виробництва.
3. 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.
4. 05.23.02 - Основи і фундаменти.

Кандидати технічних наук, доценти нашого факультету Очеретний В.П., Коц І.В., Степанов Д.В., Сіянов О.І., Христич О.В., Джеджула В.В., Швець В.В. мають затверджені теми та активно працюють над докторськими дисертаціями.

Студенти нашого факультету активно займаються науковою діяльністю. На факультеті створене товариство студентів та аспірантів. Студенти перемагають у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах курсових та дипломних робіт, у всеукраїнських конкурсах студенських наукових робіт, в університетських конкурсах з енергозбереження тощо. За 2011-2014 роки за участі студентів опубліковано 118 статей, 12 патентів на корисну модель. Підготовка науковців проводиться під час навчання у магістратурі. За 2009-2012 роки підготовлено 28 магістрів наукового спрямування і 107 магістрів інженерного напряму.


 

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

На базі нашого факультету відбуваються щорічні міжнародні науково-технічні конференції та щорічні конференції викладачів, студентів та співробітників університету.
В 2010, 2012, 2014 роках на базі нашого факультету проходили міжнародні науково-технічні конференції "Інноваційні технології в будівництві". А в 2011, 2013 роках проводилися міжнародні конференції з енергоефективності в галузях економіки України. В конференції приймали участь співробітники провідних наукових та навчальних закладів України НТУУ КПІ, КНУБА, НУХТ, НДЛБК тощо, а також науковці з Росії, Білорусі, Молдови, Німеччини, Румунії та ін. країн.
За результатами обговорення доповідей на секціях конференцій найкращі результати наукових досліджень публікуються у наукових фахових виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах.
На базі факультету видається періодичне фахове наукове видання "Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві" з Переліку ВАК України, яке індексується у міжнародній наукометричній базі "РИНЦ". Крім того результати наукових досліджеень можуть бути опубліковані у виданнях нашого університету журналі "Вісник ВПІ" та електронному журналі "Наукові вісті ВНТУ", які є фаховими науковими виданнями з Переліку ВАК та зареєстровані у міжнародній наукометричній базі "РИНЦ".


Copyright © 2013 All right reserved